Fosforindeks
Utviklet av BIOFORSK.
Kontaktpersoner: Anne Falk Øgaard og Marianne Bechmann

Veiledning til kalkulator for fosforindeks    Skifte:    År:                                                           

 

 
Resultat
Fosforbalanse:0  
 
Stedsindeks ved høstpløying:0Lav
Fosfor-indeks:0Lav
                  
Bakgrunnsverdier
Jordtype:
P-AL (mg/100g):
Erosjonsrisiko ved høstpløying (kg/daa):
Helning:
Helningslengde:
Vannførende dråg:
Prosent av arealet < 50 meter fra vassdraget:
Risiko for oversvømmelse:
Grøfting:
Jordbruksaktiviteter
Vekst:
Avling (kg/daa):
Fangvekst:
Tilført fosfor i mineralgjødsel (kg P/daa): Metode:
Tilført fosfor i husdyrgjødsel (kg P/daa): Metode:
Jordarbeiding på høsten:
Landskapstiltak
Buffersone mot bekken > 5 meter:
Grasdekt vannvei: